Att utföra räddningsinsatser på eller vid ett järnvägsspår innebär risker. Strömförande ledningar, tåg i rörelse, brand samt en  spårmiljön (tex. ojämt underlag)  är några exempel på faror som påträffas.  Av den anledningen  måste platsen säkras vilket innebär att personalen, platsen, och de drabbade säkras från faror i post-krasch  fasen.  I PHTLS konceptet kallas denna åtgärd att skapa s.k. ”Safe Scene”.


Strömförande ledningar


 Förutom kontaktledningen (15 000 volt) finns även andra högspänningsledningar som är farliga om man kommer för nära. Användandet av tex. stegar, lyftkranar och stegbilar ökar dessutom   risken för elolyckor.


Räddningsfrånkoppling måste begäras vid dessa tillfällen:


  • Beträdande av skadeplats där det finns nedfallna kontaktledningar
  • Då risk finns att personer kan komma närmare spänningsförande anläggningsdel än 1.4 m
  • Vid användande av vatten under tryck under kontaktledning som inte är jordad eller att strömavtagaren ligger an mot kontaktledning
  • Då strömavtagaren ligger an mot kontaktledning vid urspårat tåg/fordon
  • Där arbete med fordon/maskin sker närmare än 4 m mot spänningsförande anläggningsdel
Även om ledningarna är frånkopplade ska de betraktas som spänningsförande innan de arbetsjordats. För att räddnings­insatsen ska kunna ske utan risk ska ledningen spännings­provas och arbetsjordas efter frånkoppling.


Arbetsjordning

  1. Spänningsprova
  2. Skrapa bort eventuell rost på rälen där klämmorna ska fästas. Fäst jordklämmorna, en på vardera rälen.
  3. Se till att donlinan hänger fritt och skruva fast ledar­klämman på kontaktledningen.
Tåg i rörelse


Det finns risk för  andra tåg som är i rörelse.  Ett persontåg i  200 km/tim har en bromssträcka på 2 500 meter och rullar fram nästan ljudlöst. 


Trafikstopp måste begäras vid dessa tillfällen:

 

  • Då räddningsfrånkoppling begärs
  • Beträdande av säkerhetszon (2,2 meter från närmaste räl).


Spårmiljö


 Det är lätt att halka eller fastna i spåret. Vid växlar och växelkorsningar måste man vara särskilt försiktig eftersom de fjärrmanövreras, och risken finns att man fastnar med en fot i växeln. Makadammet  gör även att underlaget är väldigt ojämt och ökar risken för fallolyckor.


 

Säkra mot brand


 

De olika tågtyperna har olika system för hur säkring mot brand bör ske. Information på hur bl.a. man bryter högspännings- och kraftförsörjning, hur man   stänger av batterier, motorer och el kan hämtas på  RIB (Resurser och Integrerat Beslutsstöd). 

 

 


Säkra mot rullning


Se insatskort, nödstopp eller reglage i förarhytt. När  nöstopp eller reglage i förarhytt ej är möjlig  måste säkring  sitationsanpassas efter varje enskild situation. Nedan är ett exemple på hur säkring kan utföras. Spännband fästs i fästpunkt på boggi samt under räl.  Gräv bort eventuell makadam för att kunna trä runt spännbandet.  Finns tillgång till någon form av kil kan det också användas.  Hydraulstöttor är ett annat alternativ.

Observera att det krävs utbildning för att få genomföra räddningsfrånkoppling. Mer information på hur arbetsgången  går till vid arbete i spårområde kan du hitta här: Arbetsjordning och arbete på väg och spårområde

Säkra

Riskfylld arbetsplats

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

kontakt@raddningtag.se