En omfattande  utveckling gällande tågets exteriör har  skett genom åren vilket inneburit ett ökat skydd för passagerare trots ständigt ökade hastigheter. Olika lösningar har implementerats i takt med att  nya kraschfenomen visats. Dock förekommer  teleskopering, överkörning och fällknivseffekten  än idag men i olika omfattning.

Kraschfenomen

Olika kraschtyper

Teleskopering


Den kinetiska energin pressar ett chassi ovanpå den andra vilket resulterar i att vagnarna trycks  in i varandra som när man fäller in ett teleskop.  De första vagnarna som tillverkades i trä totalförstördes  vid dåtidens krascher trots låga hastigheter,vilket  innebar att de  flesta avled vid en krasch.   Bränder var även vanliga eftersom loken drevs med diesel. Telsesopering och bränder  är ej lika valigt idag på grund av robustare vagnar och fråvaro av diesel som drivmedel.

Överkörning


Vid omkring 1950- talet fasades  trävagnarna ut och ersattes av metallvagnar. Detta  ökade säkerheten för passagerare. Hastigheterna ökade   dock  vilket  innebar  att vagnarna istället staplades på varandra som ett resultat av den stora kraften som skapades.  Antikorrugeringsplattor på vagnarnas  utsida, även kallad  antistegringsplattor som skulle låsa i varandra och förhindra de vertikala rörelser som kunde leda till överkörning  introducerades därmed.

Fällknivseffekten


Som ett resultat av att överkörning som fenomen reducerades skapades emellertid ett nytt. Vid kollission  spårade istället vagnarna ur  och veckades hop  mot varandra vid sammanstötningen. De svagare sido- väggarna som saknade  krockzoner  tryckdes  därmed in   och skadade  passagerare innanför.

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

kontakt@raddningtag.se