Kurser

Genomförda kurser:

Räddning vid stora tågkrascher - instruktörsutbildning


Syfte & mål med instruktörskursen är att lägga grunden för ett effektivt teamarbete så att omhändertagande av skadade optimeras samt att evakueringstider minimeras.


Tid och plats:

2015-11-10 - 2015-11-12, MSB:s skola i Revinge


Kurslängd:

3 dagar


Deltagarantalet är begränsat till 24 personer och målsättningen är att det är 12 från räddningstjänsten och 12 från ambulanssjukvården. Vid större antal anmälningar genomförs ett urval så att en geografisk spridning över landet uppnås.


Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

kontakt@raddningtag.se