Genomförda kurser:

Räddning vid stora tågkrascher - instruktörsutbildning

 

Syfte & mål med instruktörskursen är att lägga grunden för ett effektivt teamarbete så att omhändertagande av skadade optimeras samt att evakueringstider minimeras.

 

Tid och plats:

2015-11-10 - 2015-11-12, MSB:s skola i Revinge

 

Kurslängd:

3 dagar

 

Deltagarantalet är begränsat till 24 personer och målsättningen är att det är 12 från räddningstjänsten och 12 från ambulanssjukvården. Vid större antal anmälningar genomförs ett urval så att en geografisk spridning över landet uppnås.

 

Umeå universitet / KcKM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

0046 (0)70 589 83 19

kontakt@raddningtag.se